Categories

PARALELNÍ SVĚT / PARALLEL WORLD

Rok / Year
2017

Ve stejných tělech stejné pocity a nepatrné propojení, co jde spatřit vlevo, vpravo, přede mnou i za mnou. Zdánlivé rozdíly schované pod drobným nánosem v pórech kůže a pod skořápkou duše, která je tajně skryta všemu fyzickému. Nejsou zdánlivé, jen povrchní. Jsou smazatelné pouhým zlomkem vteřiny uvědomění. Uvnitř je totiž stejně vše stejné. Je to procitnutí do světa. Do světa podobnosti, který je vlevo, vpravo, přede mnou i za mnou…

/

In the same bodies same feelings and insignificant connection, which I see on the left, on the right, ahead of me, and behind me. Apparent differences are hidden under a tiny deposit in the pores of the skin and under the shell of a soul which is secretly hidden from all physical. They are not apparent, just superficial. They are erasable just by a fragment of a second of consciousness. Everything inside is the same anyway. It’s an awakening to the world. To the world of similarity which is on the left, on the right, ahead of me and behind me…