Categories

MLČENÍ / SILENCE

Rok / Year
2020

Nevěřil jsem. Bylo to až moc neskutečné, aby se tomu dalo porozumět. Proto mi podala ruku a řekla: „Pojď, budu při tvých ústech a budu tě učit, co máš říkat.“ Vešel jsem do tohoto zdánlivě fiktivního děje.
Jako první mne zavedla k opuštěnému stromu. Kolem nic nebylo, prázdno. „Tohle je strom poznání dobra a zla. Chceš-li, utrhni si jablko.“ Tiše čekala, jestli se vzdám hříchu. Držel jsem jej s pocitem váhavosti, zda ano, či ne.
Podruhé mi řekla: „Jednoho dne přijde zkáza. Zkouška lidstva. Aby otevřelo oči, aby se stalo lepším. Všechno se změní, snad. Dobro bude slyšet a hřích umlčen v tichost.“
Nakonec ukázala na panensky čistou oblohu, která se před mými zraky rozpíjela v temně rudou. „Tohle je tma i krev, prolita za provinění druhých,“ řekla. Pohlédl jsem vzhůru a na nebi nastalo mlčení. Rozhlédl se kolem sebe. Krajina mlčela. Uvnitř jejích očí bylo ticho. Stál jsem tam takhle celou věčnost. S pocitem, že už to všechno začalo a otázkou, co s námi bude. Mlčel jsem.

/

I didn’t believe it. It was too unreal to understand. Therefore she gave me her hand and said: „Come, I’ll be with your mouth and will teach you what to say.“ I entered to this seemingly fictional story.
At first, she leads me to an abandoned tree. There was nothing around, emptiness. „This is the tree of the knowledge of good and evil. If you want, pluck an apple.” She waited in silence whether I give up the sin. I held the apple with a sense of hesitation, whether yes or not.
She told me for the second time: „One day destruction will come. Test of humanity. In order to open its eyes and become better. Everything will change, I hope. The good will be heard and sin will be silenced.“
Finally, she pointed to the virgin clear sky which turned to dark red in front of my eyes. „This is darkness and blood, shed for the guilt of others,“ she said. I looked at the sky and there was silence. I looked around me. The landscape was silent. The silence was inside her eyes. I’ve been standing there for an eternity. With the feeling that it all started and with the question of what will happen to us. I was silent.