Obchodní podmínky / Terms and Conditions

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.machlukas.com

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby jménem Lukáš Mach, se sídlem Dukelských hrdinů 455, 686 01, Uherské Hradiště, identifikační číslo: 06608400, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadě Uherské Hradiště (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.machlukas.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  • 1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  • 1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • 1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotovenyv českém a anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce.
  • 1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  • 1.6 Kupující je povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami prodávajícího. Kupující provedením objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky a souhlasí s jejich obsahem.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  • 2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  • 2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • 2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  • 2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • 2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či ihned v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  • 2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • 3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • 3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • 3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
  • 3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   – objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   – způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   – informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  • 3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  • 3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • 3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  • 3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • 4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   – bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedeném na objednávce/faktuře (dále jen „účet prodávajícího“);
   – bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
  • 4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  • 4.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  • 4.4 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
  • 4.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  • 4.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  • 4.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  • 4.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • 5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
  • 5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@machlukas.com.
  • 5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu ve stejném bezchybném stavu, v jakém jej kupující přebíral. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • 5.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  • 5.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • 5.6 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  • 5.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • 6.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • 6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • 6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • 6.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • 6.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • 7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • 7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 
   – má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   – se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   – zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   – je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   – zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • 7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  • 7.4 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího, zejména elektronickou poštou na adrese info@machlukas.com. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
  • 7.5 V případě uplatnění reklamace písemnou formou je spotřebitel informován o přijetí reklamace, o způsobu jejího vyřízení a době jejího trvání nejpozději do 2 pracovních dnů.
  • 7.6 Pokud bude vadné plnění uznáno, náklady spojené se zasláním zboží budou kupujícímu uhrazeny na bankovní účet.
  • 7.7 Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky nebo e-mailem, případně po dohodě písemně.
  • 7.8 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
  • 7.9 Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a z neodborného používání zboží, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  • 7.10 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:
   – odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
   – odstranění vady opravou věci;
   – přiměřenou slevu z kupní ceny;
   – odstoupit od smlouvy.
   Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
  • 7.11 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Prodávající může podle své volby odstranit vadu opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodejce vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
  • 7.12 Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  • 7.13 Neoznámil-li kupující vadu včas a bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
  • 7.14 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel (včetně příslušenství). To neplatí:
   – došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
   – použil-li kupující věc ještě před objevením vady;
   – nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím;
   – prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji nebo pozměnil-li věc při obvyklém použití;
   – stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
  • 7.15 Prodávající nenese žádnou odpovědnost a záruky za vnímání umělecké hodnoty díla kupujícím.
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • 8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • 8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • 8.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@machlukas.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  • 8.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  • 8.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • 8.6 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • 8.7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • 9.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 10. DORUČOVÁNÍ
  • 10.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • 11.1 Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi oběma jazykovými verzemi je česká verze obchodních podmínek rozhodující.
  • 11.2 Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
  • 11.3 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky, a to příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
  • 11.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • 11.5 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

V Uherském Hradišti dne 1. 2. 2021                                                                              


for the sale of goods through an online store located at www.machlukas.com

 1. INTRODUCTORY PROVISIONS
  • 1.1 In accordance with the provisions of Section 1751 (1) of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (hereinafter referred to as the ‘Civil Code’), these Terms and Conditions (hereinafter referred to as the ‘Terms and Conditions’) of the person named Lukáš Mach, with his registered office at Dukelských hrdinů 455, 686 01, Uherské Hradiště, ID No.: 06608400, registered at the Trade Register of City Office of Uherské Hradiště (hereinafter referred to as the ‘Seller’) govern the mutual rights and obligations of the Contracting Parties arising in connection with the conclusion of the Purchase Agreement (hereinafter referred to as the ‘Purchase Agreement’) between the Seller and another physical person (hereinafter referred to as the ‘Buyer’) via the Seller’s e-shop. The e-shop is operated by the Seller on a website located at www.machlukas.com (hereinafter referred to as the ‘website’) through the interface of the Website (hereinafter referred to as the ‘web interface of the shop’).
  • 1.2 The Terms and Conditions do not apply to cases when a person intending to buy goods from the Seller is a legal person or person who acts in the framework of their business activity when ordering goods or in the framework of the independent pursuit of their profession.
  • 1.3 Provisions derogating from the Terms and Conditions may be negotiated in the Purchase Agreement. Derogating arrangements in the Purchase Agreement shall take precedence over the provisions of the Terms and Conditions.
  • 1.4 The provisions of the Terms and Conditions are an integral part of the Purchase Agreement. The Purchase Agreement and the Terms and Conditions are drafted in Czech and English. The Purchase Agreement can only be concluded in Czech and English.
  • 1.5 The wording of the terms and conditions may be changed or supplemented by the Seller. This provision does not affect the rights and obligations arising during the period of validity of the previous version of the terms and conditions.
  • 1.6 The Buyer is obligated to become acquainted with these Terms and Conditions of the Seller. By placing the order, the Buyer accepts these Terms and Conditions and agrees with their content.
 2. USER ACCOUNT
  • 2.1 Based on the Buyer’s registration made on the website, the Buyer can access his/her user interface. From his/her user interface, the Buyer can perform the ordering of goods (hereinafter referred to as the ‘user account’). The Buyer can also order goods without registration directly from the web interface of the shop.
  • 2.2 When registering on the website and when ordering goods, the Buyer is obligated to state all data correctly and truthfully. The Buyer is obligated to update the data stated in the user account upon any change. Data provided by the Buyer in the user account and when ordering goods are considered by the Seller to be correct.
  • 2.3 Access to the user account is secured by a user name and password. The Buyer is obligated to maintain confidentiality regarding the information necessary to access his/her user account.
  • 2.4 The Buyer is not entitled to allow the use of the user account to third parties.
  • 2.5 The Seller may cancel the user account, especially when the Buyer does not use his/her user account for more than a year, or immediately in a case when the Buyer breaches his/her obligations under the Purchase Agreement (including Terms and Conditions).
  • 2.6 The Buyer notes that the user account may not be available continuously, especially with respect to the necessary maintenance of the hardware and software equipment of the Seller, or the necessary maintenance of the hardware and software equipment of third parties.
 3. CONCLUSION OF THE PURCHASE AGREEMENT
  • 3.1 All presentations of the goods placed in the web interface of the shop are informative and the Seller is not obligated to conclude a purchase agreement for these goods. The provision of Section 1732 (2) of the Civil Code shall not apply.
  • 3.2 The web interface of the shop contains information about the goods, including the indication of the prices of the individual goods and the costs of returning the goods if these goods cannot, by definition, be returned through their normal postal route. Prices of goods are listed including VAT and all other taxes and fees. Prices of goods remain valid for as long as they are displayed in the web interface of the shop. This provision does not limit the Seller’s ability to conclude a purchase agreement for individually negotiated terms.
  • 3.3 The web interface of the shop also includes information on packaging and shipping costs.
  • 3.4 To order the goods, the Buyer shall complete the order form in the web interface of the shop. The order form contains, in particular, information on:
   – other ordered goods (the Buyer shall ‘place’ the ordered goods into the electronic shopping cart of the web interface of the shop),
   – the method of payment of the purchase price of the goods, details of the required way of delivery of the ordered goods, and
   – information on the costs associated with the delivery of the goods (hereinafter collectively referred to as the ‘Order’).
  • 3.5 Before sending the Order to the Seller, the Buyer is allowed to check and modify the data that the Buyer has placed in the Order, also with respect to the Buyer’s ability to identify and correct the errors incurred when entering the data into the Order. The Order shall be sent by the Buyer to the Seller by clicking on the appropriate order button. The data stated in the Order are deemed correct by the Seller. Upon receipt of the Order, the Seller shall confirm this receipt to the Buyer by e-mail, to the e-mail address of the Buyer stated in the user account or in the Order (hereinafter referred to as the ‘e-mail address of the Buyer’).
  • 3.6 The Seller is always entitled to ask the Buyer for additional confirmation of the Order (for example, in writing, by telephone, via SMS, or by double-checking), depending on the nature of the Order (quantity of goods, purchase price, estimated transport costs).
  • 3.7 The Purchase Agreement is concluded between the Seller and the Buyer by delivery of the acceptance of the Order (acceptance), which is sent to the Buyer by the Seller by e-mail to the e-mail address of the Buyer.
  • 3.8 The Buyer agrees to the use of remote means of communication when concluding the Purchase Agreement. Costs incurred to the Buyer when using remote means of communication in connection with the conclusion of the Purchase Agreement (costs of Internet connection, telephone call costs) are borne by the Buyer him-/herself, in which case these costs do not differ from the basic rate.
 4. PRICE OF GOODS AND TERMS OF PAYMENT
  • 4.1 According to the Purchase Agreement, the price of the goods and potential costs associated with the delivery of goods may be paid by the Buyer to the Seller in the following manner:
   – via a cashless transfer to the Seller’s account specified on the order/invoice (hereinafter referred to as the ‚Seller’s account‚);
   – via a cashless through a payment system;
  • 4.2 Together with the purchase price, the Buyer is also obligated to pay the Seller the costs associated with the delivery of the goods at the agreed rate. Unless otherwise specified, the purchase price is understood as also the costs associated with the delivery of the goods.
  • 4.3 The Seller does not ask the Buyer for a deposit or other similar payments. This is without prejudice to the provisions of Article 4.6 of the Terms and Conditions on the obligation to pay the purchase price of the goods in advance.
  • 4.4 In the case of cashless payment, the purchase price is due within five (5) working days of the conclusion of the Purchase Agreement.
  • 4.5 In the case of cashless payment, the Buyer is obligated to pay the purchase price of the goods together with the variable payment symbol. In the case of cashless payment, the Buyer’s obligation to pay the purchase price is fulfilled when the relevant amount is credited to the Seller’s bank account.
  • 4.6 The Seller is entitled, in particular, in the event that the Buyer does not provide additional confirmation of the Order (Article 3.6), to request the payment of the full purchase price before the goods are dispatched to the Buyer. The provision of Section 2119 (1) of the Civil Code shall not apply.
  • 4.7 Any discounts on the price of the goods provided by the Seller to the Buyer cannot be combined.
  • 4.8 If it is customary in the course of trade or if stipulated by generally binding legal regulations, the Seller shall issue a tax document – invoice, to the Buyer concerning the payments made under the Purchase Agreement. The Seller is not a value-added taxpayer. The tax document – invoice, shall be issued by the Seller to the Buyer after the payment of the purchase price of the goods and shall be sent in the electronic form to the e-mail address of the Buyer.
 5. WITHDRAWAL FROM THE PURCHASE AGREEMENT
  • 5.1. The Buyer notes that, according to the provisions of Section 1837 of the Civil Code, it is not possible, inter alia, to withdraw from the Purchase Agreement for the supply of goods, which had been adjusted according to the Buyer’s wish or for his/her person.
  • 5.2 If the situation mentioned in Article 5.1. or another situation when it is not possible to withdraw from the Purchase Agreement is not the case, the Buyer, in accordance with the provision of Section 1829 (1) of the Civil Code has the right to withdraw from the Purchase Agreement within fourteen (14) days of receipt of the goods, in which case the subject matter of the Purchase Agreement consists of several types of goods and the delivery of several parts, this period runs from the date of the receipt of the last delivery of goods. The withdrawal from the Purchase Agreement must be sent to the Seller within the period specified in the previous sentence. The Buyer may also send the withdrawal from the Purchase Agreement by correspondence to the address of the Seller’s business premises or to the e-mail address of the Seller: info@machlukas.com.
  • 5.3 In the case of withdrawal from the Purchase Agreement according to Article 5.2. of the Terms and Conditions, the Purchase Agreement shall be canceled from the beginning. The goods must be returned to the Seller by the Buyer within fourteen (14) days from the delivery of the withdrawal from the purchase contract to the Seller in the same faultless condition in which the Buyer took it over. If the Buyer withdraws from the Purchase Agreement, the Buyer bears the costs associated with the return of the goods to the Seller, even if the goods cannot be returned through their normal postal route.
  • 5.4 In the case of withdrawal from the Purchase Agreement according to Article 5.2 of the Terms and Conditions, the Seller shall return the funds received from the Buyer within fourteen (14) days of withdrawal from the Purchase Agreement, in the same manner as the Seller has received them from the Buyer. The Seller is also entitled to return the performance provided by the Buyer upon the return of the goods by the Buyer or otherwise, provided that the Buyer agrees with it and no additional costs to the Buyer shall incur. If the Buyer withdraws from the Purchase Agreement, the Seller is not obligated to return the received funds to the Buyer before the Buyer has returned the goods or shows that the goods had been dispatched to the Seller.
  • 5.5 The Seller is entitled to unilaterally count against the Buyer’s claim for a refund of the purchase price the claim for damages to the goods.
  • 5.6 In cases where the Buyer has the right to withdraw from the purchase contract in accordance with the provisions of Section 1829 (1) of the Civil Code, the Seller is also entitled to withdraw from the Purchase Agreement until the receipt of the goods by the Buyer. In such a case, the Seller shall return the purchase price to the Buyer without undue delay, via a cashless wire transfer to the Buyer’s bank account.
  • 5.7 If a gift is provided to the Buyer together with the goods, the donation agreement between the Seller and the Buyer is concluded with a condition subsequent that should the Buyer withdraw from the Purchase Agreement, the donation agreement shall expire and the Buyer is obligated to return the given gift together with the goods to the Seller.
 6. TRANSPORT AND DELIVERY OF GOODS
  • 6.1 If the mode of transport is agreed upon by a Buyer’s special request, the Buyer bears the risk and any additional costs associated with this mode of transport.
  • 6.2 If the Seller is obligated to deliver the goods to a place specified by the Buyer in the Order, according to the Purchase Agreement, the Buyer is obligated to take over the goods upon delivery.
  • 6.3 If for reasons on the Buyer’s side, it is necessary to deliver the goods repeatedly or in a manner other than that stated in the Order, the Buyer is obligated to pay the costs associated with the repeated delivery of the goods, or the costs associated with another delivery method.
  • 6.4 Upon the takeover of the goods from the carrier, the Buyer is obligated to check the integrity of the packaging of the goods and, in the event of any defects, to notify the carrier immediately. In the event of a violation of the packaging indicating unauthorized entry into the consignment, the Buyer is not required to take over the consignment from the carrier. This does not affect the Buyer’s rights from liability for defects in the goods and other rights of the buyer arising from generally binding legal regulations.
  • 6.5 Other rights and obligations of the parties in the transport of goods may be governed by the special delivery conditions of the Seller if issued by the Seller.
 7. FAULTY PERFORMANCE
  • 7.1 The rights and obligations of the contracting parties pertaining to faulty performance are governed by generally binding legal regulations (particularly the provisions of Sections 1914 to 1925, Sections 2099 to 2117 and Sections 2161 to 2174 of the Civil Code, and Act No. 634/1992, on consumer protection, as amended by later regulations).
  • 7.2. The Seller is responsible to the Buyer for the goods being flawless upon its takeover. In particular, the Seller is responsible to the Buyer for the goods meeting the following requirements at the time it is being taken over by the Buyer:
   – the goods feature the properties that have been agreed by the parties, and if there is no such agreement, it possesses the qualities described by the Seller or its manufacturer or the qualities the Buyer expected it to possess with respect to the nature of the goods and in line with the advertising carried out by them,
   – the goods are suitable to serve the purpose that the Seller claims it is used for or the purpose for which the goods of this type is commonly used,
   – the good’s quality or design complies with that of the agreed sample or the model goods, if the quality or design have been set according to the agreed sample or model goods,
   – the goods are in the accordant quantity, dimension or weight,
   – the goods meet the requirements set forth in legal regulations.
  • 7.3 The provisions stipulated in Article 7.2. herein are not applicable in the case of goods sold at a reduced price owing to a defect that has led to arranging the reduced price, wear and tear caused by its customary use, in the case of second-hand goods owing to a defect corresponding to the degree of use or wear and tear, which the goods had upon its takeover by the Buyer, or if it does not result from the nature of the goods. The Buyer is not entitled to claim faulty performance if the Buyer was aware of the goods being faulty prior to taking over of the goods, or if the Buyer himself has caused the defect.
  • 7.4 The Buyer may lodge a claim arising from faulty performance to the Seller at info@machlukas.com. The moment of making a claim is considered to be the moment when the Seller receives the reclaimed goods from the Buyer. The Buyer is obliged to notify the Seller of a defect without undue delay after the Buyer has had the opportunity to detect it during a timely inspection and with sufficient care.
  • 7.5 Should the Buyer lodge a claim in writing, the Seller shall inform the Buyer of having received the claim, as well as the manner of its settlement and the duration of the settlement, no later than within two (2) working days.
  • 7.6 Should faulty performance be admitted, the costs arising from the sending of the goods shall be reimbursed to the Buyer to a bank account.
  • 7.7 The Seller shall notify the Buyer that it has settled the claim either by telephone or by email, or, if agreed, in writing.
  • 7.8 Other rights and obligations of the parties pertaining to the Seller’s liability for defects may be stipulated in the Seller’s complaints regulations.
  • 7.9 The Seller does not assume liability for damages arising from the operation of goods, the functional properties, and incompetent use of goods, nor does the Seller bear liability for the damage caused by external circumstances and faulty handling. The defects of such origin are not covered by the granted guarantee.
  • 7.10 Should faulty performance grossly breach the contract concluded between the parties, the Buyer is entitled to:
   – rectification of the defect by means of being delivered new, faultless goods or by being delivered missing goods;
   – rectification of the defect by means of having the goods repaired;
   – a commensurate discount on the purchase price;
   – withdraw from the contract.
   The Buyer shall inform the Seller of which of the above options he/she has chosen, in the event of having notified the Seller of the defect or without undue delay after notifying the Seller of the defect. The Buyer cannot change the option he has chosen without having received the assent from the Seller, yet this does not apply if the Buyer has required repairs of a defect that has proved to be irreparable. Should the Seller fail to rectify the defect within a reasonable period of time or should the Seller inform the Buyer that the defect shall not be rectified, the Buyer is entitled to require instead a commensurate discount on the purchase price or is entitled to withdraw from the contract of purchase. The Buyer (Consumer) is also entitled to be granted a commensurate discount in the event that the Seller cannot provide the Buyer with new, faultless goods, replace a part thereof or repair the goods, as well as in the event that the Seller fails to secure rectification within a reasonable period of time or in the event that securing the rectification would cause the Buyer considerable difficulties. Should the Buyer fail to choose one of the aforementioned options in due time, he/she possesses the rights identical with those pertaining to a minor breach of the contract (see below).
  • 7.11 If faulty performance constitutes a minor breach of the contract, the Buyer is entitled to have the defect rectified or to be granted a commensurate discount on the purchase price. At its own discretion, the Seller can rectify the defect either by repairing the goods or by providing new goods. Should the Seller fail to rectify the defect in due time or should the Seller refuse to rectify the defect, the Buyer is entitled to require a discount on the purchase price or to withdraw from the contract. The Buyer cannot change the option he/she has chosen without having received the assent from the Seller.
  • 7.12 The Buyer is also entitled to be provided with new goods or have a part thereof replaced in the case of a rectifiable defect if the Buyer is not able to use the goods owing to repeated occurrences of the defect following repairs or owing to a high number of defects. In such a case, the Buyer is entitled to withdraw from the contract.
  • 7.13 Should the Buyer fail to inform the Seller of the defect in due time and without undue delay after the Buyer could have ascertained it if checked in time and sufficiently attended to it, the Buyer is not legally entitled to claim faulty performance. This also applies if the defect is hidden, if the defect has not been notified of without undue delay after the Buyer could have ascertained it if checked in time and sufficiently attended to it, yet no later than within two years following the taking over of the goods.
  • 7.14 The Buyer is not entitled to withdraw from the contract, nor is the Buyer entitled to require delivery of new goods, if the Buyer is not able to return the goods in the condition in which he/she has received it (including accessories). This does not apply if:
   – the condition of the goods has resulted from the inspection with the aim to ascertain the good’s defect;
   – the Buyer used the goods prior to having ascertained the defect;
   – the Buyer did not cause the impossibility of returning the goods in an unchanged condition by his/her conduct or negligence;
   – the Buyer has sold the goods prior to having discovered he/she defect, if the Buyer consumed or modified the goods while using it in a customary manner;
   – if this has only occurred in part, the Buyer shall return to the Seller that which the Buyer can still return, and compensate the Seller to the extent to which the Buyer has profited from using the goods.
  • 7.15 The Seller does not bear any liability and does not vouch for the perception of the artistic value of the artwork(s) on the part of the Buyer.
 8. OTHER RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTING PARTIES
  • 8.1 The Buyer becomes the proprietor of goods upon having paid the full purchase price.
  • 8.2 In relation to the Buyer, the Seller is not bound to adhere to any codes of conduct in terms of the provisions of Section 1826, Clause 1, letter e) of the Civil Code.
  • 8.3 Amicable settlement of complaints of consumers is provided by the Seller through the e-mail address of the Seller. Information on the execution of complaints shall be sent by the Seller to the Buyer to the e-mail address of the Buyer.
  • 8.4 The Czech Trade Inspection Authority, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, ID No.: 000 20 869, Website: https://adr.coi.cz/cs, is responsible for the out-of-court settlement of consumer disputes arising from the purchase contract. The online dispute resolution platform at http://ec.europa.eu/consumers/odr can be used to resolve disputes between the Seller and the Buyer under a purchase agreement.
  • 8.5 European Consumer Center Czech Republic, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, Website: http://www.evropskyspotrebitel.cz is a contact point pursuant to Regulation No. 524/2013 of the European Parliament and of the Council (EU) of 21 May 2013 on the resolution of consumer disputes online and amending Regulation (EC) No. 2006/2004 and Directive 2009/22 / EC (the Regulation on consumer dispute resolution online).
  • 8.6 The Seller is entitled to sell the goods on the basis of a trade license. The trade license is carried out within the scope of its competence by the relevant Trade Licensing Office. Supervision of the area of personal data protection is carried out by the Office for Personal Data Protection. The Czech Trade Inspection Authority exercises, within the defined range, inter alia, the supervision of the observance of Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection, as amended.
  • 8.7 The Buyer has assumed responsibility with regards to the risks resulting from changed circumstances in accordance with Section 1765, Clause 2 of the Civil Code.
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • 9.1 Its obligation to provide information to the Buyer within the meaning of Article 13 of Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) ( hereinafter referred to as the “GDPR Regulation”) related to the processing of the Buyer’s personal data for the purposes of fulfilling the purchase contract, for the purposes of negotiating the purchase contract and for the purposes of fulfilling the Seller’s public law obligations fulfills the Seller through a separate document.
 10. DELIVERY
  • 10.1 The delivery to the Buyer may be carried out to the e-mail address of the Buyer.
 11. FINAL PROVISIONS
  • 11.1 The Terms and Conditions have been drawn up in Czech and English. In the event that the two language versions are at variance, the Czech version shall be decisive.
  • 11.2 The contract of purchase is concluded in Czech. Should a translation of the text of the contract be produced for the needs of the Buyer, the interpretation of the contract in Czech is applicable in the event that a dispute arises pertaining to the interpretation of the terms or ideas.
  • 11.3 The relations and possible disputes that may arise in connection with the contract of purchase shall be settled exclusively pursuant to the law of the Czech Republic, by the competent courts of the Czech Republic. If the relation established in the contract of purchase contains an international (foreign) element, the contracting parties have agreed that the relation shall be governed by the Czech law.
  • 11.4 If a provision of the Terms and Conditions is null and void, or it becomes null and void, the invalid provision shall be replaced with a provision whose meaning is the closest to the meaning of the invalid provision. The invalidity or ineffectiveness of one provision does not affect the validity and effect of the other provisions.
  • 11.5 The Purchase Agreement, including the Terms and Conditions, is archived by the Seller in electronic form and is not accessible.

In Uherské Hradiště on February 1, 2021